Missie & Visie

Huize De Veuster heeft een duidelijke missie en visie. Constructieve dialogen, zorg op maat, verbondenheid, etc. Allemaal begrippen die bij ons centraal staan!

Meer informatie over onze missie en visie kan je op deze pagina vinden.

Missie

Huize de Veuster is een kleinschalige voorziening die personen met een beperking een thuis wil aanbieden waar ze zichzelf kunnen zijn. We bieden de mogelijkheid om hun leven verder te kunnen uitbouwen met ondersteuning waar nodig.

Onze kernopdracht is een kwalitatief antwoord bieden op de ondersteuningsvraag op vlak van wonen en dagbesteding van de persoon met een beperking. Hierbij is een constructieve dialoog met de persoon en zijn netwerk van cruciaal belang om te streven naar zorg op maat.

We focussen ons steeds op de mogelijkheden en de krachten van onze gebruikers en trachten steeds hun kwaliteit van leven op de verschillende levensdomeinen te verbeteren.

Visie

Binnen onze werking baseren we ons op de uitgangspunten van het burgerschapsmodel. Dit model gaat ervan uit dat elke persoon dezelfde rechten en plichten heeft én zelf de regie kan nemen over zijn eigen leven. De klemtoon ligt binnen dit model op de mogelijkheden, persoonlijke autonomie, empowerment en kwaliteit van bestaan.

De gebruiker staat centraal

De zorgvraag van de gebruiker staat steeds centraal. We streven er naar om steeds zo goed mogelijk aan de noden en wensen van onze gebruikers tegemoet te komen. Indien bepaalde zaken niet mogelijk/wenselijk zijn wordt er samen gezocht naar alternatieve oplossingen. Het uiteindelijke doel is trachten een thuis aan te bieden waar gebruikers zichzelf kunnen zijn en zich gelukkig voelen.

Er wordt steeds gekeken naar de mogelijkheden en krachten van de gebruikers. Ze worden gestimuleerd om zo zelfstandig mogelijk te leven en zaken te ondernemen, waar nodig wordt er ondersteuning aangeboden. Persoonlijke autonomie staat hierbij centraal.

Zorg op maat is een kernbegrip in de werking. Elk individu is uniek, waardoor de aangeboden ondersteuning steeds moet worden afgestemd op het individu. Hierdoor ziet elk zorgtraject er anders uit. Binnen elk traject streven we er steeds naar de kwaliteit van leven van onze gebruiker te optimaliseren.

Verbinding met het netwerk en de samenleving

Het netwerk is een zeer belangrijke partner in het aanbieden van de zorg aan de persoon. Er dient een goede samenwerking met wederzijds respect en open communicatie nagestreefd te worden. De mate van betrokkenheid is afhankelijk van de wens van de gebruiker en de draagkracht of mogelijkheden van het netwerk. We trachten onze gebruikers hun netwerk te versterken of verder uit te bouwen. Hiervoor doen we beroep op andere organisaties en vrijwilligers.

Elke persoon heeft dezelfde rechten en plichten, we trachten onze gebruikers als volwaardige burgers te laten deelnemen aan de samenleving, op hun eigen manier met de nodige ondersteuning.

Empowerment en inspraak

Waar mogelijk trachten we zo veel mogelijk in te zetten op empowerment in het werken met onze gebruikers. We nodigen hen uit om mee na te denken over hun situatie en nodigen hen uit om mee na te denken over de doelen die ze nog willen bereiken in hun leven. Het hebben van inspraak in hun zorgtraject is hierbij cruciaal.

De mate waarin inspraak en zelfbepaling mogelijk is, is sterk afhankelijk van het ontwikkelingsniveau en adaptief functioneren van onze gebruiker. Indien de persoon minder in staat is om zelfstandig inspraak te hebben rond hun zorgtraject, wordt de visie van het netwerk/belangrijke anderen meegenomen. Indien deze niet betrokken zijn, rust deze verantwoordelijkheid bij het professionele netwerk van de gebruiker.

Gezonde en rustige leefomgeving

Onze voorziening heeft een open karakter en is gelegen op een rustig domein, omgeven door de natuur. We kiezen ervoor om in onze begeleiding voldoende te structureren en te ritmeren op tempo van onze gebruikers. Onze focus in de leefgroepen ligt in eerste instantie aan het voldoen van een aantal basisbehoeften zodat onze gebruikers zich ten volle kunnen ontplooien.

De focus ligt hierbij op lichamelijke en medische verzorging, evenwichtige voeding, voldoende beweging, ontspanning en nachtrust.

Dagbesteding op maat

We streven naar voldoende stimulatie en zinvolle dagbesteding op maat van onze gebruiker. Er wordt een programma opgesteld vertrekkende vanuit de persoonlijke interesses, vaardigheden en draagkracht van de gebruiker. Er wordt zowel ruimte gemaakt voor individuele momenten als groepsmomenten.